แนวการสอน


แนวการสอน ภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๕๕
รศ. สุวรรณี โพธิศรี

          ๓๐๐๒๑๐๔  การผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
          ๓๐๑๑๑๐๒  หลักการสื่อสารมวลชน

ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
          ๓๐๐๑๑๐๔ การคิดสร้างสรรค์เพื่องานนิเทศศาสตร์
อ.กิติวัฒน์  กิติบุตร
          ๓๐๒๒๒๐๑ การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
          ๓๐๔๓๔๐๕ การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง
          ๓๐๕๑๑๐๑ หลักการโฆษณา
อ.อัจฉราภรณ์   วรรณมะกอก
          ๓๐๐๔๙๐๒ โครงการพิเศษด้านนิเทศศาสตร์
          ๓๐๐๒๑๐๒  ศิลปะการนำเสนองาน
          ๓๐๐๑๑๐๒ หลักการตลาดสำหรับนักนิเทศศาสตร์
ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต
          ๓๐๐๔๙๐๒ โครงการพิเศษด้านนิเทศศาสตร์
          ๓๐๑๔๒๐๒ การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อ.กนกพร เอกกะสินสกุล
          ๓๐๐๓๘๐๑  การเตรียมฝึกประสบการณ์นิเทศศาสตร์
          ๓๐๐๔๙๐๑  สัมมนานิเทศศาสตร์
อ.ภาคภูมิ พิชวงค์
          ๓๐๒๓๓๐๑  การออกเเบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
          ๓๐๐๓๑๐๑  คอมพิวเตอร์สำหรับงานนิเทศศาสตร์
 

แนวการสอน ภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๕๕
รศ. สุวรรณี โพธิศรี

          ๓๐๐๓๙๐๓ การวิจัยนิเทศศาสตร์

ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
          ๓๐๐๓๑๐๓ การวางแผนและการจัดการด้านนิเทศศาสตร์
          ๓๐๐๓๙๐๓ การวิจัยนิเทศศาสตร์
อ.กิติวัฒน์  กิติบุตร
          ๓๐๐๑๑๐๑ หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
          ๓๐๑๑๑๐๑ หลักการและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์
          ๓๐๓๑๑๐๑ หลักการประชาสัมพันธ์
อ.อัจฉราภรณ์   วรรณมะกอก
          ๓๐๒๓๔๐๑  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
          ๓๐๔๓๔๐๓  การผลิตรายการและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
          ๓๐๐๒๑๐๑ คอมพิวเตอร์สำหรับงานนิเทศศาสตร์  
ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต
          ๓๐๑๒๒๐๒  การพูดเพื่องานนิเทศศาสตร์
          ๓๐๐๔๘๐๑ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
 

แนวการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔
รศ. สุวรรณี โพธิศรี

          ๓๐๐๒๑๐๔  การผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
          ๓๐๐๒๑๐๕ สื่อทางเลือก

ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
          ๓๐๒๑๑๐๒ หลักการวารสารศาสตร์
อ.กนกพร เอกกะสินสกุล
          ๓๐๐๔๙๐๒  โครงการพิเศษด้านนิเทศศาสตร์
          ๓๐๔๒๔๐๔   การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
          ๓๐๒๒๒๐๑   การสื่อข่าวและเขียนข่าว
อ.ชวลิต โพธิศรี (อาจารย์พิเศษ)
          ๓๐๖๑๑๐๑  การถ่ายภาพเบื้องต้น 
อ.อัจฉราภรณ์  มลิวงค์
          ๓๐๕๑๑๐๑  หลักการโฆษณา
          ๓๐๔๓๔๐๕  การผลิตรายการและวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง
          ๓๐๒๓๓๐๑+ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์        
อ.สุดจินดา  ปานคำ
          ๓๐๐๒๑๐๑  ศิลปะการนำเสนองาน
          ๓๐๓๑๑๐๓  การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
          ๓๐๐๔๙๐๑   สัมมนานิเทศศาสตร์
          ๓๐๔๑๑๐๑  หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต
          ๓๐๑๑๑๐๒  หลักการสื่อสารมวลขน
 

แนวการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔
รศ. สุวรรณี โพธิศรี

          ๓๐๐๒๑๐๔ การผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
          ๓๐๐๓๙๐๓ การวิจัยนิเทศศาสตร์ 
          ๓๐๕๑๑๐๑ หลักการโฆษณา 
          ๓๐๐๒๑๐๕ สื่อทางเลือก

ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
          ๓๐๑๒๒๐๑ การเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์ 
          
๓๐๓๓๓๐๒ การวางแผนและการจัดการด้านนิเทศศาสตร์
          ๓๐๑๑๑๐๑ หลักการและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์
อ.กนกพร เอกกะสินสกุล
          ๓๐๐๓๑๐๒ การจัดการความรู้เพื่องานนิเทศศาสตร์ 
          ๓๐๔๒๔๐๔ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น 
          ๓๐๔๑๑๐๑ หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
อ.ชวลิต โพธิศรี (อาจารย์พิเศษ)
          ๓๐๖๓๒๐๕ ชื่อวิชา การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ 
ผศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช
          ๓๐๑๒๑๐๑ กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน         
อ.อัจฉราภรณ์  มลิวงค์
          ๓๐๔๓๔๐๓ การผลิตรายการและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
          ๓๐๐๒๑๐๑ คอมพิวเตอร์สำหรับงานนิเทศศาสตร์
          ๓๐๕๒๑๐๒  การสื่อสารการตลาด        
อ.สุดจินดา  ปานคำ
          ๓๐๒๓๔๐๑  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
          ๓๐๑๓๑๐๓  การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร 
          ๓๐๓๑๑๐๑  หลักการประชาสัมพันธ์
 

>>> แนวการสอนปีที่ผ่านมา <<<