โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ได้เปิดทำการสอนเป็นครั้งแรกในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงเทคนิคอาชีพ (ทอ.วป.) วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาเอกวารสารศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์

          พ.ศ. 2529 ได้เปิดหลักสูตร อนุปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรศิลปะการสื่อสารและการโฆษณา

          พ.ศ. 2532 เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 4 ปี

          พ.ศ. 2536 เริ่มเปิดสอนโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ โดยในปีการศึกษา 2536 นี้มีนักศึกษา 1 กลุ่มเรียน (43 คน) โดยอยู่ในสังกัดภาควิชาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ซึ่งมี ผศ.ชลลดา วงศ์วิชัย เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรก

          พ.ศ. 2537 เปลี่ยนหัวหน้าภาควิชาเป็น อ.สุวรรณี โพธิศรี ซึ่งภายหลังเปลี่ยนตำแหน่งเป็นหัวหน้าโปรแกรมวิชา

          พ.ศ. 2543 ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร เป็นแบบคณะกรรมการโปรแกรมวิชา โดยมี อ.ปฐมา แจ่มจันทร์ เป็นประธานโปรแกรม และมีคณะกรรมการโปรแกรม ประกอบไปด้วย อ.เบญจวรรณ เลาลลิต อ.ศรเทพ เริงยุทธนาชีวิน และ คุณไพฑูรย์ ศุภสุข และมี อ.สุวรรณี โพธิศรี เป็นเลขานุการโปรแกรม

          พ.ศ. 2545 – มิถุนายน 2550 อ.เบญจวรรณ เลาลลิต เป็น ประธานโปรแกรมวิชา และ อ.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย เป็นเลขานุการโปรแกรมวิชา

          มิถุนายน 2550 – ตุลาคม 2551 ผศ.สุวรรณี โพธิศรี เป็น ประธานสาขาวิชา และ อ.กนกพร เอกกะสินสกุล เป็นเลขานุการสาขาวิชา

          ปัจจุบันมี อ.สุดจินดา ดังก้อง เป็นประธานสาขาวิชา และ อ.กนกพร เอกกะสินสกุล เป็นเลขานุการสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาจำนวน 8 กลุ่มเรียน จำนวน 300 คน