ที่อยู่
111111  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์
   
 
054-237399 ต่อ 3627
Website
   
 
http://www.nitade.lpru.ac.th
E-mail
   
 
nited_lpru@windowslive.com
Webboard
   
 
http://www.lprucommunicationarts.ob.tc
Facebook
   
    facebook.com/-----