รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.๕)

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔

๓๐๕๑๑๐๑  หลักการโฆษณา
๓๐๐๑๑๐๓  การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
๓๐๐๔๙๐๒  โครงการพิเศษด้านนิเทศศาสตร์ 
๓๐๐๔๙๐๑  การสัมมนานิเทศศาสตร์
๓๐๐๒๑๐๒  ศิลปะการนำเสนองาน
๓๐๔๑๑๐๑  หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
๓๐๑๑๑๒๑ หลักการสื่อสารมวลชน
๓๐๒๓๓๐๑  การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1
๓๐๒๓๓๐๑  การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 2
๓๐๔๓๔๐๕  การผลิตรายการและวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง
๓๐๖๓๑๑๐๑  การถ่ายภาพเบื้องต้น กลุ่ม 1
๓๐๖๓๑๑๐๑  การถ่ายภาพเบื้องต้น กลุ่ม 2
๓๐๐๒๑๐๔  การผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ กลุ่ม 1
๓๐๐๒๑๐๔  การผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ กลุ่ม 2
๓๐๐๒๑๐๕  สื่อทางเลือก กลุ่ม 1
๓๐๐๒๑๐๕  สื่อทางเลือก กลุ่ม 2
๓๑๒๑๑๐๒ วิชาหลักการวารสารศาสตร์ กลุ่ม 1
๓๑๒๑๑๐๒ วิชาหลักการวารสารศาสตร์ กลุ่ม 2
๓๐๔๒๔๐๔   การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง กลุ่ม 1
๓๐๔๒๔๐๔   การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง กลุ่ม 2
๓๐๒๒๒๐๑   การสื่อข่าวและเขียนข่าว  กลุ่ม 1
๓๐๒๒๒๐๑   การสื่อข่าวและเขียนข่าว  กลุ่ม 2

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔

๓๐๔๓๔๐๓  การผลิตรายการและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
๓๐๔๑๑๐๑  หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
๓๐๑๒๑๐๑ กฏหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
๓๐๐๓๑๐๒ การจัดการความรู้ด้านนิเทศศาสตร์       
๓๐๖๓๒๐๕  การถ่ายภาพวารสารศาสตร์  
๓๐๔๒๔๐๔  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น 
๓๐๐๓๑๐๓ การวางแผนและการจัดการด้านนิเทศศาสตร์
๓๐๐๒๑๐๑ คอมพิวเตอร์สำหรับงานนิเทศศาสตร์
๓๐๐๓๙๐๓  การวิจัยนิเทศศาสตร์
๓๐๑๑๑๐๑ วิชาหลักการและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ กลุ่ม 1
๓๐๑๑๑๐๑ วิชาหลักการและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ กลุ่ม 2
๓๐๕๑๑๐๑  หลักการโฆษณา กลุ่ม 1
๓๐๕๑๑๐๑  หลักการโฆษณา กลุ่ม 2
๓๐๕๒๑๐๒  การสื่อสารการตลาด กลุ่ม 1
๓๐๕๒๑๐๒  การสื่อสารการตลาด กลุ่ม 2
๓๐๐๒๑๐๑ คอมพิวเตอร์สำหรับงานนิเทศศาสตร์ กลุ่ม 1
๓๐๐๒๑๐๑ คอมพิวเตอร์สำหรับงานนิเทศศาสตร์ กลุ่ม 2