CommArtsLPRU


 

@ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครนักศึกษาใหม่
(รอบขยายโอกาสทางการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2564

@ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
แจ้งเปลี่ยนระบบการกู้ยืมเงินแบบใหม่

@ ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดหลักสูตรอบรม 2564
สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี อบรมฟรี!!!

@ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครนักศึกษาใหม่
ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา2564 (รอบแรก)