CommArtsLPRU


 

      # โครงการ“ถ่ายภาพตามรอยวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก”
      
# ผลการประกวด “Comm Arts  LPRU MC Search 2014”
      # งานสัมมนาวิชาการ “รู้เท่าทันสื่อ...จะได้ไม่ตกเป็นทาสของสื่อ”
      
# โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์จิตอาสา “ฅนไทย หัวใจอาสา”
      # "ม่วนงัน สันเล้า หมู่เฮาจาวนิเทศศาสตร์" 15 กุมภาพันธ์ 2557
      # งานประกวด “Comm Arts  LPRU MC Search 2014”
      # สัมมนาวิชาการ เยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจการคุ้มครองผู้บริโภค
      # ประมวลภาพ ค่ายอาสานิเทศศาสตร์ ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

สถิติการเข้าชม