คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

     บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์  เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความสามารถ  ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อดำรงชีวิต ในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ มีวามสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก
     ๑.๑  บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์  มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน  สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและ สร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
     ๑.๒ บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีจิตสำนึก ดำรงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
     ๑.๓ บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่รักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม