@ ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ และ ถ่ายภาพนิ่ง

                          @ ห้องปฏิบัติการณ์สื่อสิ่งพิมพ์

                          @ มุมอ่านหนังสือ

                          @ สืบค้นทางอิเทอร์เน็ต

                          @ บอร์ดประชาสัมพันธ์