รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)

3004801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์