รายงานการประเมินตนเอง สาขาวิชานิเทศศาสตร์

@ รายงานการประเมินตนเอง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี 2555

@ รายงานการประเมินตนเอง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี 2554

@ รายงานการประเมินตนเอง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี 2553

@ รายงานการประเมินตนเอง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี 2552

@ รายงานการประเมินตนเอง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี 2551

@ รายงานการประเมินตนเอง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี 2550