บทคัดย่องานวิจัย

                         @ แนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนศิลปะการนำเสนองาน

                          @ การสื่อสารเพื่อสร้างสุขภาวะโดยพลังชุมชน

                          @ ความพึงพอใจและการนำไปใช้ประโยชน์ด้านบุคลิกภาพ

                          @ สิ่งที่นักศึกาาเรียนรู้และนำไปใช้จากกระบวนการเรียนการสอน

 

วารสารที่ตีพิมพ์

                          @ กระบวนการปรับแปลงความหมายจอง "เหล้า" ในพิธีกรรมงานศพ

                          @ กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น

                          @ The International Conference On Sustainable Community Denelopment

                          @ ศักยภาพและความพร้อม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

                          @ แนวทางการจัดการปัญหาสุขภาวะชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

                          @ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ นวดแผนไทย