อาจารย์
 
 
อ.ภาคภูมิ พิชวงค์
อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร
เจ้าหน้าที่
ศรายุทธ แรกข้าว
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(อิเล็กทรอนิกส์)
เคลือณรงค์ หน่อคำ
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(อิเล็กทรอนิกส์)