หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2555

1. ชื่อหลักสูตร
     ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์
     ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Communication Arts

2. ชื่อปริญญา
     ชื่อภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)      ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)
     ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Communication Arts)      B.A. (Communication Arts)

3. วิชาเอก
     ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
     ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
     5.1 รูปแบบ
            หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
     5.2 ภาษาที่ใช้
            ภาษาไทย
     5.3 การรับเข้าศึกษา
            รับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
     5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
            เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
     5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
            ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

รายละเอียดเพิ่มเติม


>>> หลักสูตรการสอน ปี 2549 <<<