ปรัชญา   
                   หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผลิตบัณฑิตซึ่งรอบรู้การสื่อสาร รักการเรียนรู้ ทำงานโดยมีทักษะวิชาชีพ มีสำนึกรักถิ่นฐานและความรับผิดชอบต่อสังคม


วัตถุประสงค์
                   เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
                   1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
                   2 มีความรู้ทางทฤษฎีและหลักการทางนิเทศศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านนิเทศศาสตร์กับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมสังคมได้
                   3 มีทักษะในการใช้กระบวนการทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ทั้งการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารระดับกลุ่ม การสื่อสารมวลชน โดยสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพความจริง
                   4 มีจิตอาสา มีสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก
                   

คณาจารย์
                   อ.อัจฉราภรณ์              วรรณมะกอก      ประธานสาขาวิชา
                   รศ.สุวรรณี                  โพธิศรี
                   ผศ.ดร.บุษยากร           ตีระพฤติกุลชัย
                   ผศ.เบญจวรรณ           เลาลลิต
                   อ.สุดจินดา                 ปานคำ
                   อ.ภาคภูมิ                    พิชวงค์
                   อ.กิติวัฒน์                   กิติบุตร
                   อ.กนกพร                    เอกกะสินสกุล      กรรมการและเลขานุการ

<<< ตำแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา >>>