| กลับหน้าหลัก | ประวัติสถานี | โครงสร้าง | ผังรายการ | บุคลากร | กิจกรรม |                                                                                  

ลำปาง เขต 1

หมายเลข
ชื่อผู้สมัคร
พรรค
ครั้งที่1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
1
ด.ต.สะอาด สันเทพ
มัชฉิมาธิปไตย
29 พ.ย. 50
5 ธ.ค.50
11 ธ.ค. 50
17 ธ.ค. 50
2
นายแสวง คำภีระ
มัชฉิมาธิปไตย
29 พ.ย. 50
5 ธ.ค.50
11 ธ.ค. 50
17 ธ.ค. 50
3
นายประสงค์ มิ่งเชื้อ
มัชฉิมาธิปไตย
29 พ.ย. 50
5 ธ.ค.50
11 ธ.ค. 50
17 ธ.ค. 50
4
นายกิตติกร โล่ห์สุนทร
พลังประชาชน
29 พ.ย. 50
5 ธ.ค.50
11 ธ.ค. 50
17 ธ.ค. 50
5
นายธนากร โล่ห์สุนทร
พลังประชาชน
29 พ.ย. 50
5 ธ.ค.50
11 ธ.ค. 50
17 ธ.ค. 50
6
นายวาสิต พยัคบุตร
พลังประชาชน
29 พ.ย. 50
5 ธ.ค.50
11 ธ.ค. 50
17 ธ.ค. 50
7
นายมัธยม นิภาเกษม
ประชาธิปัตย์
29 พ.ย. 50
5 ธ.ค.50
11 ธ.ค. 50
17 ธ.ค. 50
8
พล.ต.ท.สมเกียรติ พ่วงทรัพย์
ประชาธิปัตย์
29 พ.ย. 50
5 ธ.ค.50
11 ธ.ค. 50
17 ธ.ค. 50
9
นายประภาส รัตนประทีป
ประชาธิปัตย์
29 พ.ย. 50
5 ธ.ค.50
11 ธ.ค. 50
17 ธ.ค. 50
10
นายจินดา วงศ์สวัสดิ์
ชาติไทย
30 พ.ย .50
6 ธ.ค. 50
12 ธ.ค. 50
18 ธ.ค. 50
11
นางวรรณภา บัวเที่ยง
ชาติไทย
30 พ.ย. 50
6 ธ.ค. 50
12 ธ.ค. 50
18 ธ.ค. 50
12
นายสุริยา อูปทอง
ชาติไทย
30 พ.ย. 50
6 ธ.ค. 50
12 ธ.ค. 50
18 ธ.ค. 50
13
นายสำคัญ วรรณบวร
ประชามติ
30 พ.ย. 50
6 ธ.ค. 50
12 ธ.ค. 50
18 ธ.ค. 50
14
นางภูริตา จิตต์ฟั่น
ประชามติ
30 พ.ย. 50
6 ธ.ค. 50
12 ธ.ค. 50
18 ธ.ค. 50
15
นายพลาเดช ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา
ประชามติ
30 พ.ย. 50
6 ธ.ค. 50
12 ธ.ค. 50
18 ธ.ค. 50
16
พ.อ.เด็ดดวง ณ ลำปาง
รวมใจไทยชาติพัฒนา
30 พ.ย. 50
6 ธ.ค. 50
12 ธ.ค. 50
18 ธ.ค. 50
17
พ.ต.ท.สมทรง มณฑากูล
รวมใจไทยชาติพัฒนา
30 พ.ย. 50
6 ธ.ค. 50
12 ธ.ค. 50
18 ธ.ค. 50
18
นายสมบัติ ใจมูล
รวมใจไทยชาติพัฒนา
30 พ.ย. 50
6 ธ.ค. 50
12 ธ.ค. 50
18 ธ.ค. 50
19
นายบุญเชิด พรมศร
เพื่อแผ่นดิน
3 ธ.ค. 50
7 ธ.ค. 50
13 ธ.ค. 50
19 ธ.ค. 50
20
นายจรัญ รูปสะอาด
เพื่อแผ่นดิน
3 ธ.ค. 50
7 ธ.ค. 50
13 ธ.ค. 50
19 ธ.ค. 50
21
นายมิตร หมื่นสันธิ
เพื่อแผ่นดิน
3 ธ.ค. 50
7 ธ.ค. 50
13 ธ.ค. 50
19 ธ.ค. 50
22
นายยืน ปัญญา
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
สละสิทธ์ในการส่งเทปแนะนำตัว
23
นายสะอาด มุ่งคิด
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
สละสิทธ์ในการส่งเทปแนะนำตัว
24
นายจรูญ อนันต์เอื้อ
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
สละสิทธ์ในการส่งเทปแนะนำตัว
25
นายจิตร ใจจุน
ประชากรไทย
3 ธ.ค. 50
7 ธ.ค. 50
13 ธ.ค. 50
19 ธ.ค. 50
26
นางสมใจ แก้วนิล
ประชากรไทย
3 ธ.ค. 50
7 ธ.ค. 50
13 ธ.ค. 50
19 ธ.ค. 50
27
นายจักรวาล แก้วนิล
ประชากรไทย
3 ธ.ค. 50
7 ธ.ค. 50
13 ธ.ค. 50
19 ธ.ค. 50
28
นายสมศักดิ์ ภู่สำลี
ไทยร่ำรวย
3 ธ.ค. 50
7 ธ.ค. 50
13 ธ.ค. 50
19 ธ.ค. 50
29
นางบุศรินทร์ ฟองศรัณย์
ไทยร่ำรวย
3 ธ.ค. 50
7 ธ.ค. 50
13 ธ.ค. 50
19 ธ.ค. 50
30
พลตรีทรงพล ศรีนาคา
ไทยร่ำรวย
3 ธ.ค. 50
7 ธ.ค. 50
13 ธ.ค. 50
19 ธ.ค. 50
     

ลำปาง เขต 2

หมายเลข
ชื่อผู้สมัคร
พรรค
ครั้งที่1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
1
ดร.ธารทอง ทองสวัสดิ์
พรรคเพื่อแผ่นดิน
4 ธ.ค. 50
10 ธ.ค. 50
14 ธ.ค. 50
20 ธ.ค. 50
2
ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาวุฒิ แก้วแสนตอ
พรรคเพื่อแผ่นดิน
4 ธ.ค. 50
10 ธ.ค. 50
14 ธ.ค. 50
20 ธ.ค. 50
3
นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์
พลังประชาชน
4 ธ.ค. 50
10 ธ.ค. 50
14 ธ.ค. 50
20 ธ.ค. 50
4
นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์
พลังประชาชน
4 ธ.ค. 50
10 ธ.ค. 50
14 ธ.ค. 50
20 ธ.ค. 50
5
นายเปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ
มัชฌิมาธิปไตย
สละสิทธ์ในการส่งเทปแนะนำตัว
6
นายเกษ สันเทพ
มัชฌิมาธิปไตย
สละสิทธ์ในการส่งเทปแนะนำตัว
7
นางสาวทัศพร ตันฝั้น
ประชามติ
4 ธ.ค. 50
10 ธ.ค. 50
14 ธ.ค. 50
20 ธ.ค. 50
8
นายนายเจริญ จันทรา
ประชามติ
4 ธ.ค. 50
10 ธ.ค. 50
14 ธ.ค. 50
20 ธ.ค. 50
9
นายเกริก กาศเจริญ
ประชาธิปัตย์
4 ธ.ค. 50
10 ธ.ค. 50
14 ธ.ค. 50
20 ธ.ค. 50
10
นายรุ่ง กันชาติ
ประชาธิปัตย์
4 ธ.ค. 50
10 ธ.ค. 50
14 ธ.ค. 50
20 ธ.ค. 50
11
ว่าที่ ร.ต.มนต์ชัย ขัติธะเสมา
ไทเป็นไท
สละสิทธ์ในการส่งเทปแนะนำตัว
12
นางสาวจุฑาทิพย์ ขัดทะเสมา
ไทเป็นไท
สละสิทธ์ในการส่งเทปแนะนำตัว
13
นายสุภาพ อุปอินทร์
ไทยร่ำรวย
4 ธ.ค. 50
10 ธ.ค. 50
14 ธ.ค. 50
20 ธ.ค. 50
14
นายพูลพิชิต โฆษิตชูสวัสดิ์
ไทยร่ำรวย
4 ธ.ค. 50
10 ธ.ค. 50
14 ธ.ค. 50
20 ธ.ค. 50

วิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 054-241100