สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทำการทดลองออกอากาศครั้งแรกเมื่อปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ภายใต้ชื่อ “จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ราชภัฏเรดิโอ F.M.105.5 MHz” และเริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2548 ณ ชั้น 7 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (ในขณะนั้น) อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ ต่อมาในเดือนเมษายน 2548 ได้มีการย้ายห้องส่งไปที่ห้องประชุมชั้น 8 เป็นการชั่วคราวเนื่องจากมีการปรับปรุงห้องเรียนชั้น 7 และได้เริ่มก่อสร้างอาคารสถานีวิทยุขึ้นบริเวณด้านหลังอาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ และได้ทำการย้ายห้องส่งมาออกอากาศ ณ อาคารสถานีวิทยุวิทยุชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ 25 สิงหาคม 2548 เป็นต้นมา และได้เปลี่ยนชื่อจาก จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มาเป็น สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2548 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานี เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัย และเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติ การจัดรายการวิทยุของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่มีความสนใจ รวมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอีกหลายแห่งที่ร่วมผลิตรายการ โดยในภายหลังได้รับการอนุญาตให้ออกอากาศจากสำนักงาน กสทช. ในประเภท วิทยุกระจายเสียงสาธารณะ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
             ปัจจุบันสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ราชภัฏเรดิโอ ออกอากาศวันละ 15 ชั่วโมง คือตั้งแต่เวลา 7.00-22.00 น. ทั้งทางวิทยุที่คลื่นความถี่ F.M.105.5 MHz ด้วยกำลังส่ง 30 วัตต์ รัศมีการออกอากาศ 15 กิโลเมตร เสาสูง 30 เมตร ตามข้อกำหนดในการออกอากาศของวิทยุชุมชน และออกอากาศทางระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.lpruradio.com เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สาระ ความรู้ และความบันเทิงสู่ผู้ฟัง ภายใต้สโลแกน “คลื่นเสียงแห่งความรู้สู่ชุมชน”

จำนวนผู้เข้าชม คน