สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์จิตอาสา  โดยส่งคลิปวิดีโอ (Clip Video) ปลุกจิตสำนึกการมีจิตอาสา ความยาว  30 - 60 วินาที หัวข้อ  “ฅนไทย...หัวใจอาสา”  เพื่อร่วมประกวดในงาน Management Fair ครั้งที่ ๗  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ได้ใช้พลังความคิดสร้างสรรค ์ในการปลุกสำนึกสร้างจิตอาสาให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

รายละเอียดของผลงานที่ส่งประกวด

 • ผลงานที่ส่งเป็นคลิปวิดีโอ (Clip Video) ปลุกจิตสำนึกการมีจิตอาสา ความยาว  30 - 60 วินาที  ในหัวข้อ  “ฅนไทย...หัวใจอาสา”
 • สามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยว  และแบบกลุ่ม (กลุ่มละไม่เกิน 3 คน)  ไม่จำกัดจำนวนผลงาน
 • สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างอิสระ  ไม่จำกัดรูปแบบในการนำเสนอ
 • สามารถถ่ายทำได้โดยกล้องทุกประเภท
 • ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน
 • แต่ละสถาบันการศึกษาสามารถส่งผลงานข้าประกวดได้มากกว่า 1 กลุ่ม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้ส่งผลงานเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ใน  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ถึงระดับอุดมศึกษา
 • สามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยว  และแบบกลุ่ม (กลุ่มละไม่เกิน 3 คน)  ไม่จำกัดจำนวนผลงาน

เอกสารประกอบการสมัคร

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด  ตามขั้นตอนดังนี้

 • ขั้นตอนที่ ๑  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดส่งใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และชื่อผลงานที่ อีเมล์ atcharabhorn_w@hotmail.com   เท่านั้น โดยมีรายละเอียดเอกสาร ที่ต้องส่งดังนี้
 • ไฟล์ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดแล้ว (สามารถพิมพ์ลงไปในไฟล์ Microsoft Words  หรือ  Print  ออกมากรอกข้อมูลแล้ว Scan ส่งมาได้)
 • หลักฐานประกอบการสมัครคือ  สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือสำเนาบัตรประชาชน ของผู้สมัครพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถ Scan ส่งมาได้)
 • ไฟล์เอกสารนำเสนอแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน (พิมพ์โดยโปรแกรม Microsoft Words )  ความยาวไม่เกิน ๑๐ บรรทัด
 • ขั้นตอนที่ ๒ เข้าไป  กด Like  ใน Facebook  Page  ชื่อ  สื่อสร้างสรรค์จิตอาสา Comm Arts LPRU 2014
 • ขั้นตอนที่ ๓ ส่งไฟล์ผลงาน (Clip Video) โดยการ Upload  ผลงานลงใน  Youtube
 • ขั้นตอนที่ ๔ นำลิ้งค์จาก  Youtube  มาโพสต์ลงใน Facebook  Page  ชื่อ  สื่อสร้างสรรค์จิตอาสา Comm Arts LPRU 2014  พร้อมพิมพ์ชื่อผลงาน  แนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานมาพอสังเขป

**ส่งที่อีเมล์ atcharabhorn_w@hotmail.com  ได้ถึง วันอาทิตย์ที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๗ ไม่เกิน ๒๔.๐๐  น.

รางวัล
            รางวัลชนะเลิศ 
                         จำนวน ๑ รางวัล   เป็นเงินทุนการศึกษา  ๓,๐๐๐ บาท   พร้อมประกาศนียบัตร
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
                        จำนวน ๑ รางวัล   เป็นเงินทุนการศึกษา  ๒,๐๐๐ บาท   พร้อมประกาศนียบัตร
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
                        จำนวน ๑ รางวัล   เป็นเงินทุนการศึกษา  ๑,๐๐๐ บาท   พร้อมประกาศนียบัตร
            รางวัลชมเชย 
                        จำนวน ๑ รางวัล   เป็นเงินทุนการศึกษา     ๕๐๐ บาท   พร้อมประกาศนียบัตร

การประกาศผลการประกวด
       ผลการประกวดจะประกาศให้ทราบในวันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗  โดยสามารถดูผลการตัดสินได้ที่   ผิดพลาด! การอ้างอิงการเชื่อมโยงหลายมิติไม่ถูกต้อง  ใน Facebook  Page  ชื่อ  สื่อสร้างสรรค์จิตอาสา Comm Arts LPRU 2014 

หมายเหตุ
ผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  และผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดจะนำไปเผยแพร่ในเว็ปไซต์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาธารณชน ต่อไป

>>>> ความหมายของ  “จิตอาสา”