“ถ่ายภาพตามรอยวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก”

     สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ“ถ่ายภาพตามรอยวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก” ซึ่งนอกจากจะเป็นการฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษา เพื่อนำมาประยุกต์กับผลงานที่นำเสนออย่างสร้างสรรค์แล้วนั้น ยังช่วยให้นักศึกษาได้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่แตกต่างจากในชีวิตประจำวัน รวมทั้งช่วยให้ตระหนักถึงคุณค่า และร่วมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งเป็นรากเหง้าของตนเอง ให้คงอยู่สืบไป
     โดยโครงการดังกล่าว ได้แบ่งออกเป็นสองช่วงเวลา คือการทัศนศึกษาถ่ายภาพตามรอยวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก ระหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2557 ณ จังหวัดแพร่ และน่าน โดยนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รายวิชา การคิดสร้างสรรค์เพื่องานนิเทศศาสตร์ และการจัดนิทรรศการถ่ายภาพด้านศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 22 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปัทมะเสวี จังหวัดลำปาง