ค่ายอาสานิเทศศาสตร์ ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
ณ โรงเรียนบ้านกล้วย ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
วันที่ 10-12 มกราคม 2557


     สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดทำโครงการ "ค่ายอาสานิเทศศาสตร์ ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม"ขึ้น ในระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนบ้านกล้วย ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ได้ฝึกประสบการณ์จริงในการจัดทำโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและสานสัมพันธ์กับชุมชน