เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง        จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่ตกเป็นเหยื่อโฆษณา”  ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี นำชัย กิติพัฒน์มนตรี นิติกรชำนาญการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน(สคช.) สำนักงานอัยการจังหวัดลำปางและ คุณมนตรี ไชยคีรี นิติกรชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค และเตรียมความพร้อมรับมือสินค้าและบริการเมื่อประเทศไทยเป็นประชาคมอาเซียน โดยภายในงานมีนักศึกษาและศิษย์เก่าให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 300 คน