สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดสัมมนาวิชาการ              “เยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจการคุ้มครองผู้บริโภค และไม่ตกเป็นเหยื่อโฆษณา” ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องธัญกร อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
         เนื่องด้วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนานิเทศศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีสู่การฝึกปฎิบัติจัดสัมมนาในสถานการณ์จริงและบริการวิชาการแก่บุคคลทั่วไป
        อาจารย์กนกพร  เอกกะสินสกุล แจ้งว่า ในปีการศึกษา 2556 นี้สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ  “ เยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่ตกเป็นเหยื่อโฆษณา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริโภคให้ตื่นตัวในเรื่องการรักษาสิทธิ์ ซึ่งส่วนมากประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรักษาสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และยังไม่ทราบถึงวิธีการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลไม่ให้ผู้บริโภคในประเทศถูกเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อผู้บริโภคในหลายๆด้าน รวมทั้งพฤติกรรมการเลือกสินค้าของผู้บริโภค ดังนั้นผู้บริโภคอย่างเราจึงต้องปกป้อสิทธิ์ตามที่กฎหมายคุ้มครอง ในเมื่อเรามีสิทธิ์เราต้องใช้สิทธิ์ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง หากละเลยและไม่ใช้สิทธิ์อันชอบธรรมนั้น ก็เท่ากับเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอาเปรียบเราต่อไป
        โอกาสนี้จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าสัมมนาวิชาการ “ เยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่ตกเป็นเหยื่อโฆษณา ” ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องธัญกร ชั้น 1 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (มีอาหารกลางวันรับรอง)  หากมีความสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 090-0053-8384